Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

♥ ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ και ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κοσκινάς Καρδίτσας: Η προτομή του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Οι ιδιαίτερες σχέσεις που είχε ο «άγιος των ελληνικών γραμμάτων» Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης με τον Κοσκινά, οδήγησε πριν χρόνια τους κατοίκους να διοργανώσουν εκδηλώσεις που θα φέρουν το όνομα του μεγάλου Σκιαθίτη λογοτέχνη. Έκτοτε τα «Παπαδιαμάντεια» αποτελούν πολιτιστικό και ψυχαγωγικό θεσμό για την κοινότητα του Κοσκινά και τους κατοίκους της.

Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ τὸ σωματεῖο Κοσκινᾶ Καρδίτσας
Τὴν 01-07- 1908 μετὰ τὴ δολοφονία τοῦ Μαρίνου Ἀντύπα ἱδρύθηκε ἀπὸ εἴκοσι (20) νέους ἀγρότες τὸ πρῶτο ἀγροτικὸ σωματεῖο στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἕδρα τὴν κοινότητα Κοσκινᾶ Καρδίτσας. Ὁ δάσκαλος τοῦ χωριοῦ Ἀθανάσιος Ἀγγελούσης, ἀφοῦ παρότρυνε καὶ βοήθησε τοὺς Κοσκινιῶτες στὴ σύνταξη τοῦ καταστατικοῦ τῆς Ἕνωσης πληρεξουσίων τῆς κοινότητος Κοσκινᾶ, ἔλαβε αὐτὸ μὲ τὴ μορφὴ βιβλιαρίου καὶ τὸ ἔδειξε στὸν φίλο του Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντην ποὺ εἶχε πιὰ ἀποσυρθεῖ στὴ Σκιάθο γιὰ τὰ τελευταῖα δύο χρόνια τῆς ζωῆς του.  Ὁ Παπαδιαμάντης, ἀφοῦ τὸ ἀνέγνωσε, ἔγραψε στὸ ἐξώφυλλο τοῦ Καταστατικοῦ:
«Τὸ βιβλιάριον τοῦτο, τὸ περιέχον τὸ καταστατικόν τῆς νεωστὶ ἀποκαταστάσης Κοινότητος τοῦ μικροῦ χωρίου Κοσκινᾶ τῆς Καρδίτσης, μοὶ φαίνεται ὡς μία αἴγλη φωτός, ἓν φαεινὸν βῆμα, ἓν εὔηχον κήρυγμα προόδου, εὐημερίας καὶ ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων.»
Ἡ ἀλλαγὴ ἐξουσίας καὶ κυβερνήσεως καὶ ἡ φυσικὴ ἐντεῦθεν ἀνωμαλία, ἡ ζύμωσις ἡ ἐκ τοῦ κομματισμοῦ προερχομένη, ἡ ἀνεπάρκεια καὶ ἀφροντισία τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων, τῶν Ἀληθινὲς ἱστορίες ποὺ διδάσκουν Κοσκινᾶ Καρδίτσας λόγῳ μὲν ἐπαγγελλομένων ἑκάστοτε τὴν λεγομένην ἀποκέντρωσιν, πράγματι δὲ ἐξασκουσῶν τὴν συγκέντρωσιν μέχρι ἀποπνιγμοῦ, ὑπῆρξεν ἀφορμὴ ὅπως μὴ διοικῆται καλῶς τὸ χωρίον καὶ φθίνει ἡ Κοινότης.Χάρις τῷ Θεῷ, ἀνέτειλεν ἐπ’ ἐσχάτων ἡ εὐεργέτις πρωτοβουλία νεαρῶν εὐπαιδεύτων ἀνδρῶν, τέκνων τοῦ αὐτοῦ χωρίου, εἰς τὸ πνεῦμα τῶν ὁποίων ἐπῆλθε φωτισμὸς καὶ εὐβουλία πρὸς ἄρσιν τῶν κακῶν τούτων, καὶ τὸ ἀνὰ χεῖρας βιβλιάριον δύναται νὰ χρησιμεύσει ὡς ὑπόδειγμα πῶς πρέπει νὰ διευθύνονται ἑκασταχοῦ αἱ κοινοτικαὶ περιουσίαι.
Οἱ γεωργικοὶ πληθυσμοὶ τῆς Θεσσαλίας καὶ τῆς Ἑλλάδος, οἵτινες ἀποτελοῦσι τὴν βάσιν τῆς κοινωνίας καὶ πρέπει νὰ σεμνύνωνται δι’ αὐτό, ἂς λάβωσι διδάγματα καὶ ἂς καρπωθῶσι ὠφελήματα ἐκ τοῦ διαυγοῦς αὐτοῦ καταστατικοῦ, τοῦ περιποιοῦντος τιμὴν εἰς ἐκείνους οἵτινες τὸ υἱοθέτησαν καὶ τὸ κατήρτισαν καί, σὺν θεῷ ἀρωγῷ, «τάχ’ αὔριον ἔσεται ἄμεινον». Τὸ μέλλον ἀναγκαίως θὰ εἶναι καλύτερον τοῦ παρελθόντος».
Ἀπὸ τὰ εἴκοσι ἕνα (21) στὸ σύνολό τους ἄρθρα τοῦ καταστατικοῦ παραθέτουμε τὸ δεύτερο (2ο) ἄρθρο αὐτοῦ, ὅπου ὁρίζονται καὶ οἱ σκοποὶ τοῦ σωματείου:
Σκοπὸς τοῦ σωματείου τούτου εἶναι ἡ ἐνίσχυσις τῆς γεωργίας καὶ κτηνοτροφίας, ἡ φύτευσις δένδρων παντὸς εἴδους, ἡ ἐπίβλεψις τῆς κτηματικῆς περιουσίας καὶ τῆς δενδροφυτείας, ἡ διοχέτευσις τῶν ὑδάτων ἐντός τοῦ χωρίου καὶ τῆς ὅλης περιφερείας του, ἡ διευθέτησις τῶν ὁδῶν τούτου, ἡ ἀνέγερσις εὐπρεποῦς ναοῦ καὶ σχολείου, ἡ ἀποξήρανσις ἑλῶν, ἡ ἐπέμβασις πρὸς συμβιβαστικὴ λύση τῶν ἑκάστοτε ἀναφυομένων μεταξὺ τῶν κατοίκων διαφορῶν, ἡ συνδρομὴ ἐν περιπτώσει ἀνάγκης εἰς τὴν δημοσίαν ἐξουσίαν πρὸς πρόληψιν καὶ τιμωρίαν τῶν ἀδικημάτων καὶ περιφρούρηση τῆς τιμῆς, ζωῆς καὶ περιουσίας τῶν πολιτῶν καὶ ἐν γένει ἡ ὑπὲρ τῶν κοινοφελῶν ἔργων Κοσκινᾶ μέριμνα τῇ προαιρετικῇ ἀρωγῇ τῶν ἐνταῦθα καὶ ἁπανταχοῦ εὑρισκομένων συμπολιτῶν τούτου, ὡς καὶ παντὸς ἄλλου ἔχοντος τὴν ἀγαθὴν προαίρεσιν καὶ τῇ συνδρομῇ τῶν διαφόρων ἀρχῶν τοῦ κράτους διὰ τὴν εὐημερίαν καὶ πρόοδον τῆς κοινότητος Κοσκινᾶ (ἄρθρο 2 καταστατικοῦ).   Ρωμνιὸς

Κοσκινάς Καρδίτσας: Η πλατεία του Χωριού και πίσω ο Ιερός Ναός  του Αγίου Γεωργίου

Κοσκινάς Καρδίτσας: Ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

ΠΗΓΗ: 

Διαβάστε περισσότερα »»

Στην 15η διεθνή συνάντηση κατάβασης φαραγγιών (Canyoning) συμμετείχε ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας(Φωτογραφίες)


Στην 15η διεθνή συνάντηση κατάβασης φαραγγιών (Canyoning) συμμετείχε ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας (ΕΟΣΚ), που διοργάνωσε η Associazione Italiana Canyoning (AIC), από τις 5 μέχρι τις 13 Αυγούστου, στην κοινότητα του Delebio στην κοιλάδα Valtellina, της επαρχίας του Sondrio στην Βόρειο Ιταλία - Λομβαρδία, μια ανάσα από την φημισμένη λίμνη Κόμο και σχεδόν στα σύνορα με την Ελβετία.
Ο ΕΟΣΚ με οχτώ μέλη του από το τμήμα Canyoning ήταν η μοναδική Ελληνική αποστολή που συμμετείχε στην διεθνή συνάντηση, που την αποτελούσαν οι Ευτύχιος Ευτυχιάδης (αρχηγός αποστολής), Μιχάλης Γκαραγκάνης, Αντωνέλλα Δημητριάδη, Αλέκος Ζαχαρής, Αποστόλης Κηρύκος, Αποστόλης Μπρακατσούλας, Στεφανία Δανίκα ενώ την ομάδα συνόδευε και ο πρόεδρος του ΕΟΣΚ Παντελής Μανώλης ο οποίος όμως, λόγω παλαιότερου τραυματισμού, δεν έλαβε μέρος στις καταβάσεις.
Η περιοχή της Λομβαρδίας έχει πολύ ιδιαίτερη και χαρακτηριστική μορφολογία. Γύρω από τις κοιλάδες αναπτύσσονται απότομα βουνά με ενδιάμεσες χαράδρες και έτσι δημιουργούνται αμέτρητα φαράγγια εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς, με υπέροχα πετρώματα, με πολλά και αρκετά κρύα νερά, υδροδυναμικά φαινόμενα, μεγάλα τεχνικά jump και τσουλήθρες μέσα σε βάθρες που αφρίζουν από τους καταρράκτες, κάνοντας τα έτσι δημοφιλή προορισμό για τους λάτρεις του είδους.
Δυστυχώς από τις οχτώ μέρες που διήρκησε η συνάντηση, τις μισές μέρες ο καιρός ήταν πολύ άστατος με δυνατούς ανέμους και βροχές, δυσκολεύοντας κατά πολύ τις καταβάσεις φαραγγιών αλλά και την διαμονή στο camping.
Παρόλα αυτά έγιναν καταβάσεις στα φαράγγια Bodengo 2, Acquaduro, Lesina και στο φημισμένοBodengo 3, αλλά και πεζοπορίες στα πολύ καλά σηματοδοτημένα μονοπάτια της περιοχής και αναβάσεις στα καταφύγια Buzzoni και Lavorerio.
Η διοργάνωση από την Ιταλική Ομοσπονδία ήταν σχεδόν άριστη, εκτός από κάποιες λεπτομέρειες, κυρίως στον τομέα της ενημέρωσης και έτσι τα μέλη του ΕΟΣΚ αποκόμισαν πλούσιες εμπειρίες αλλά και αρκετές προσκλήσεις από αποστολές άλλων χωρών.
*Το Canyoning (η κατάβαση φαραγγιών με χρήση τεχνικών μέσων) είναι μια αθλητική δραστηριότητα σχετικά καινούρια στην χώρα μας και ελάχιστοι, συγκριτικά με τα άλλα αθλήματα βουνού, είναι αυτοί που ασχολούνται με αυτήν.
Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας είναι από τους ελάχιστους περιφερειακούς συλλόγους με μεγάλη παρουσία σε αυτόν τον τομέα έχοντας στις τάξεις του αρκετά άτομα που ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα και μάλιστα σε αρκετά υψηλό επίπεδο, έχοντας πραγματοποιήσει εκατοντάδες καταβάσεις στα μεγαλύτερα και τεχνικότερα φαράγγια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Έχει επίσης διοργανώσει με επιτυχία τα τελευταία 5 χρόνια, τρεις σχολές επιπέδου αυτονόμων Canyoning με αρκετούς αποφοίτους οι οποίοι συνέχισαν την δραστηριότητά τους εντός και εκτός συλλόγου.
Επίσης κάθε χρόνο στο επίσημο πρόγραμμα του ΕΟΣΚ περιλαμβάνονται και αρκετές καταβάσεις φαραγγιών όλων των επιπέδων ανοιχτές σε όλα τα μέλη του υπό προυποθέσεις, το δε τμήμα Canyoning του συλλόγου πραγματοποιεί συνεχώς καταβάσεις και εκτός προγράμματος αυξάνοντας την εμπειρία όλης της ομάδας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του ΕΟΣΚ στα τηλ: 6973695595 – 6974110853, στοhttp://eoskarditsas.blogspot.com/ και στοhttps://www.facebook.com/eoskarditsas και για ηλεκτρονική επικοινωνία στο e-mail :eoskarditsas@yahoo.gr
Διαβάστε περισσότερα »»

ΑΝΕΚΔΟΤΑ : Στης Τροίας τα ερείπια

.............................................................

- Τι ψάχνουν δέκα ξανθές στα ερείπια της Τροίας;

- Τον Μπραντ Πιτ!
Διαβάστε περισσότερα »»

ΑΝΕΚΔΟΤΑ : Τι είναι αυτό που ζει στη θάλασσα, το συναντάμε σπάνια και χαιρετάει;

Τι είναι αυτό που ζει στη θάλασσα, το συναντάμε σπάνια και χαιρετάει;

Η χελώνα χαιρέτα-χαιρέτα !
Διαβάστε περισσότερα »»

Ιερά Μονή Παναγιάς Σπηλιάς: Σας γνωστοποιούμε ότι την 23ην Αυγούστου 2017 πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και εορτάζεται η εύρεσης της Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας της Σπηλαιώτισσας

Φωτογραφία: Σπύρος Μυγδανάλευρος‎
Σας γνωστοποιούμε ότι την 23ην Αυγούστου 2017 πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπηλιάς και εορτάζεται η εύρεσης της Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας της Σπηλαιώτισσας .
Την παραμονή της εορτής Τρίτη 22 Αυγούστου 2017 θα τελεσθεί στις 19.00 μ. μ. Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία.
Την Κυριώνυμο ημέρα θα τελεσθεί Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Μονής όπου και φυλάσσεται η Θαυματουργός Εικόνα της Παναγίας της Σπηλαιώτισσας από τις 7.30 π.μ. έως και τις 10.30 π.μ. .

Εκ της Ιεράς Μονής
Διαβάστε περισσότερα »»

♥ Καρδίτσα: H Κεντρική Πλατεία (πλατεία Ελευθερίας) στο πέρασμα των χρόνων

Η Κεντρική πλατεία (πλατεία Ελευθερίας) - χώρος συνάντησης, εμπορικών συναλλαγών, αναψυχής, παιχνιδιού, πολιτιστικών και πληθώρας άλλων εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους (πριν από 60 χρόνια εδώ γινόταν και το λεγόμενο «νυφοπάζαρο»),  αλλά και της καθημερινής «βόλτας», περιτριγυρισμένη  από καφέ και εστιατόρια είναι η καρδιά της Καρδίτσας  από  την απελευθέρωσή της, στις 18 Αυγούστου 1881 μέχρι και σήμερα. 
Η Κεντρική Πλατεία της Καρδίτσας, γύρω στο 1900.
Η Κεντρική Πλατεία της Καρδίτσας, γύρω στο 1900. Από «πλατεία της Αγοράς» μετονομάστηκε σε «πλατεία Ελευθερίας», όταν η Θεσσαλία προσαρτήθηκε στο ελληνικό κράτος, στις 18 Αυγούστου 1881.

Η Κεντρική Πλατεία της Καρδίτσας, γύρω στο 1927.
Η Κεντρική Πλατεία της Καρδίτσας, γύρω στο 1927. Σε πρώτο πλάνο το ξενοδοχείο »Η Ωραία Ελλάς». Στο βάθος διακρίνεται ο χαρακτηριστικός τρούλος του ξενοδοχείου «Άρνη».

Η Κεντρική Πλατεία της Καρδίτσας στα χρόνια της Κατοχής.
Η Κεντρική Πλατεία της Καρδίτσας στα χρόνια της Κατοχής.
Η Κεντρική Πλατεία της Καρδίτσας γύρω στο 1930.
Η Κεντρική Πλατεία της Καρδίτσας γύρω στο 1950.
Η Καρδίτσα διατηρούσε και διατηρεί έντονα τον αγροτικό της χαρακτήρα (φωτό) 1970
Η Καρδίτσα διατηρούσε και διατηρεί έντονα τον αγροτικό της χαρακτήρα (φωτό) 1975.
Η οδός Στ. Λάππα . Στο βάθος αριστερά το ξενοδοχείο Άρνη (φωτό) 1970.
Η οδός Στ. Λάππα που οδηγεί στην Κεντρική πλατεία. Στο βάθος αριστερά το ξενοδοχείο Άρνη. Ο τρούλος κατέρρευσε με τους σεισμούς του ΄54 και αντικαταστάθηκε από κεραμοσκεπή. (φωτό) 1975.
Karditsa 7
Η Κεντρική Πλατεία της Καρδίτσας, μετά το 2000. Διακρίνεται το παλιό συντριβάνι.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Η οδός Στ. Λάππα σήμερα είναι πεζόδρομος (φωτό) 1-7-2013
karditsa 4
Η κεντρική πλατεία χιονισμένη. Από το σιντριβάνι διακρίνεται η υδάτινη μπάλα του με τα ατσάλινα ακροφύσια.

Karditsa 13
Η Κεντρική Πλατεία της Καρδίτσας σήμερα. Αριστερά βλέπουμε το κτίριο «Παλλάς» , δεξιά το κτίριο της » Έθνικής Τράπεζας» και το καινούριο σιντριβάνι, έργο με προσανατολισμό στο μέλλον της πόλης διατηρώντας πάνω του ανάγλυφα σύμβολα από το παρελθόν της.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Η Κεντρική πλατεία Καρδίτσας φιλοξενεί το 46ο διεθνές φεστιβάλ πολιτισμού «Καραϊσκάκεια 2013» (φωτό) 1-7-2013.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Η κεντρική πλατεία. Φωτό από τον πεζόδρομο Δ. Τερτίπη 1-7-2013.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Η Κεντρική πλατεία. Φωτό από πεζόδρομο Στ. Λάππα 1-7-2013.
Η Κεντρική πλατεία. Φωτό 25-8-2016
Η Κεντρική πλατεία. Φωτό 1-9-2016
Διαβάστε περισσότερα »»